Sunday, September 29, 2013

Buddhist Shrine lit with candles, from left to right, bottom to top, Vajra bell, Tara, Tara, Padmasambhava, Manjushri, Vajra Guruda, Zambala, Vajrayogini, Vajrayogini, Vajra Sattva, Amitabha Buddha / Gyalwa Gyamtso, vajra bell, Lord Buddha, Padmasambhava,

No comments: